Açık Rıza Metni

(tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Müşterilerine hizmet sunması, müşterinin tanıtımını ve reklamını yapması, veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf üyeliği vb.), vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

*İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunar


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYARINCA AYDINLATMA METNİ
Değerli Ziyaretçilerimiz, Başvuruda Bulunan Model Adaylarımız ve Müşterilerimiz, Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından elde edinilen ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri işbu aydınlatma metni ile bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. Kapsam: Bu aydınlatma metni Şirket Yetkilileri, İş Ortağı/Tedarikçiler, Çalışan, Çalışan Adaylarımız, Ziyaretçilerimiz, Şirket Müşterileri, Model ve/veya Oyuncu adayları, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişileri ve kişisel veri sahiplerini kapsamaktadır. Tanımlar: Kişişel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla; internet sitemize yapılan başvurularda, şirketimize yapılan başvurularda, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmasını amaç edinmiştir. Bunlar;a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.Veri Sorumlusu:

E-posta : info@basvuru.com

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
AJANS ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir. Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi, Kamu güvenliğine ilişkin olarak ,Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin mevzuat gereği karşılanabilmesi, İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, Özlük dosyalarının oluşturulabilmesi ve saklanabilmesi, İşyeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi, Ücret yönetimi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası, Model/Oyuncu adaylarının tanıtımı Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, Şirket, başvuruda bulunan model/müşteri/oyuncu güvenliğinin sağlanabilmesi, Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, AJANS ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Veri Sorumlusunun talimatları doğrultusunda işlenmek kaydıyla kampanya hazırlanabilmesi, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan hizmet verilen üçüncü kişilerin müşterilerin/başvurucu modellerin haberdar edilmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgisinin teyit edilmesi, AJANS tarafından sunulan hizmetlerin beğeni, alışkanlık ve ihtiyaca göre özelleştirilerek sunulması, Sunulan hizmete ilişkin değerlendirme almak, anket, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, Hizmet kalitesinin artırılması, İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Ziyaretçi, başvuruda bulunan model kayıtlarının oluşturulması ve takibi. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilebilmesi, İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, Her türlü kanal aracılığıyla Kişisel Veri Sahipleri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. Madde hükümleri kapsamında, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan ve yasalar ile belirlenmiş/sınırlandırılmış amaçlar dahilinde ; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, AJANS’ ın doğrudan ve/veya dolaylı iştirakleri, hizmet sağlayıcı şirketler ve yetkilileri (insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknoloji şirketleri, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları), iş ortakları, bankalar, şirketimiz pay sahipleri, yapımcılar ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile bu metnin 1. maddesinde yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posya yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firmamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@basvuru.com” adresine iletebilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını mütakiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından noter onayı ile düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.